SP WZOZ w Stargardzie uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej osób, które były pacjentami naszego Szpitala w roku 1997.

SP WZOZ w Stargardzie uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej osób, które były pacjentami naszego Szpitala w roku 1997.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2019 roku w Sekcji Dokumentacji Medycznej
SP WZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, pok. 012, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 – 15:00.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (
t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, 1524, z 2018 r., poz. 1115, 1515, 2219).