UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU ORAZ OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym),
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia spełniającego wymogi określone w pkt. 10.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu w SP WZOZ, pod nadzorem osoby zatrudnionej w komórce organizacyjnej Zakładu, uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika Sekcji Dokumentacji Medycznej, Analiz i Usług Medycznych, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, pielęgniarki oddziałowej, innej pielęgniarki lub sekretarki medycznej. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej,
 • poprzez sporządzenie i wydanie kserokopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych.

W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa ustny wniosek. Fakt wglądu w dokumentację osoba udostępniająca odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta, podając: datę, godzinę oraz dane (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości) dokonującego wglądu.

W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (wzór – Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury).

Co trzy miesiące sprawdzana jest terminowość zwrotu oryginałów dokumentacji medycznej. W razie stwierdzenia braku zwrotu dokumentacji medycznej, wysyłane zostaje pismo przypominające.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie pisemnej zgody Kierownika Kancelarii, Analiz Usług Medycznych SPZZOZ w Stargardzie lub osoby wyznaczonej do jego zastępowania.

W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu, oryginału) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” (wzór – Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury).

Formularze „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” oraz „Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej ” można pobrać:

 • w Sekcji Dokumentacji Medycznej,
 • w Kancelarii SPWZOZ,
 • pobrać ze strony internetowej.


Wnioski (i upoważnienia) można:

 • składać w Sekcji Dokumentacji Medycznej,
 • składać w Kancelarii SP WZOZ,
 • przesłać pocztą.

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku do SP WZOZ w Stargardzie.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

Wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji medycznej odbywa się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz dokumentu tożsamości.

Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownicy Sekcji Dokumentacji Medycznej, Analiz i Usług Medycznych, lekarze prowadzący/lekarze dyżurni. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w SPWZOZ.

Po wydaniu kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej kompletnie wypełniony „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 7.30 – 15.00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w Sekcji Dokumentacji Medycznej, Analiz i Usług Medycznych.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Do pobrania: