Szanowni Pacjenci,
Szpital w okresie styczeń-kwiecień 2019 został poddany kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w zakresie ochrony oraz zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Za ten obszar działalności Szpitala odpowiedzialny obecnie jest Patryk Tomczak – Inspektor Ochrony Danych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność jednostki w zakresie opracowania wymaganej dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych. Jak wynika z protokołu pokontrolnego „Szpital opracował i wdrożył dokumentację oraz procedury dotyczące ochrony danych osobowych uwzględniając przepisy RODO”.

Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk

Polityka Ochrony Danych Osobowych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie (dalej Szpital)

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Wojska Polskiego 27.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Patryka Tomczaka, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@zozstargard.pl, siedziby Administratora.

Kiedy zbieramy dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i d oraz art. 9 1 lit. h RODO; dane osobowe są nam niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ochrony Państwa żywotnych interesów związanych ze zdrowiem.
 • w celu zawarcia i wykonywania zawartych z nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa o zamówieniach publicznych, podatkowego i rachunkowego czy prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. kontaktowania się z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażania dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy biuro@zozstargard.pl lub na adres siedziby Administratora.

Odbiorcy danych

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim te dane zostały zebrane – jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową poprzez wysłanie informacji na adres: iod@zozstargard.pl,
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej pod adresem www.zozstargard.pl/polityka-cookies/.

Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych
W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.