Szanowni Pacjenci,

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, dlatego chcemy poinformować, że:

 1. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Wojska Polskiego 27 – zwany w dalszej części Szpitalem, jest Administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się w Szpitalu Inspektor Ochrony Danych – Patryk Tomczak, który dostępny jest pod adresem: iod@zozstargard.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Szpital w celu świadczenia usług medycznych w związku z realizacją prawnego obowiązku na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, ochrony żywotnych interesów Pacjenta na podstawie art. 6 ust 1 lit. d RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h RODO tj. w szczególności w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. W sytuacji, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe.
 6. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w takim przypadku Pacjent ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania; usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu – z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO; ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile taka zgoda została przez Państwo udzielona.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane są niezbędne do realizacji świadczeń medycznych i realizacji nałożonych na Administratora obowiązków – wynikających z RODO oraz krajowego prawa medycznego; konsekwencją ich niepodania jest uniemożliwienie Szpitalowi realizacji usług medycznych.
 11. Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.
 12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu.