W czasie pobytu w szpitalu pacjent objęty jest Kartą Praw Pacjenta oraz przepisami Regulaminu Organizacyjnego SP WZOZ. Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w przypadku kompleksu szpitalnego przy ul. Wojska Polskiego 27 w dwóch miejscach:

  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) mieszczącym się w budynku E, wejście E35.
  • Izbie Przyjęć do oddziału ginekologiczno – położniczego mieszczącej się w budynku B, wejście B23.
  • W kompleksie szpitalnym przy ul. Staszica 16, w Izbie Przyjęć dla Oddziałów rehabilitacji, mieszczącej się w budynku C z wjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Każde z tych miejsc jest dobrze oznakowane, usytuowana na parterze wymienionych obiektów Szpitali. W SOR i Izbach Przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel. Wszystkie osoby zatrudnione w tych komórkach organizacyjnych zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy. Zgłaszając się do szpitala należy posiadać:

  • skierowanie do szpitala (BEZ SKIEROWANIA STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA),
  • dowód tożsamości,
  • wyniki badań diagnostycznych,
  • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  • dowód ubezpieczenia (weryfikacja w systemie eWUŚ).

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, prawach Pacjenta, czekających go czynnościach i zabiegach, które zostały zlecone, możliwości kontaktu z bliskimi oraz posłudze duszpasterskiej. Do pielęgniarek kierować należy pytana, uwagi i prośby. Istnieje możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych pacjenta. Za przekazanie ich do depozytu Pacjent otrzymuje pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączane jest do historii choroby pacjenta.