INFORMACJE O MONITORINGU

INFORMACJE
dotyczące zasad przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu

Treść poniższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

1) Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital) przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard – zwany dalej Administratorem lub Szpitalem.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patryk Tomczak, e-mail: iod@zozstargard.pl
3) Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie tego Szpitala, w szczególności w związku z ochroną żywotnych interesów monitorowanych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO.
4) Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
5) Monitorowane miejsca:
      • Monitoring na oddziale – Szpitalny Oddział Ratunkowy, obejmuje trzy pomieszczenia: sala chorych, przejście do garażu i garaż dla przyjeżdżających z Pacjentami karetek pogotowia; Czas przechowywania zapisu wynosi około 48 godzin – po tym czasie zapis ulega wymazaniu;
     • Monitoring w budynku G na oddziale pediatrycznym – odcinek dzieci młodszych 0-3; Monitoring obejmuje 4 pomieszczenia: sale chorych Nr 3, 4, 5, 6; W systemie monitorującym nie dochodzi do zapisu danych;
     • Monitoring systemu wjazdowego do Szpitala oraz pomieszczenie rejestracji dla NiŚOZ; Monitoring obejmuje wjazd do szpitala, kasę do opłaty za parkowanie, pomieszczenie rejestracji w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz korytarza budynku administracyjnego; Rejestrator zapisuje zdarzenia czyli ruch a ilość zapisanego materiału zależna jest od ilości zdarzeń; Szacowany czas przechowywania danych to około 2 tygodnie;
     • Monitoring wywnętrzy Pracowni RTG obejmuje pomieszczenia wewnętrzne szpitala dla potrzeb pracowni RTG, korytarz przed pracownią RTG oraz pracownia TK;
     • Monitoring serwerowni Budynek A (Piwnica);
6) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej