INFORMACJA
dotycząca zasad przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania

monitoringu wizyjnego w SPWZOZ w Stargardzie

Treść poniższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard – zwany dalej Administratorem lub Szpitalem reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala Krzysztofa Kowalczyka.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patryk Tomczak, e-mail: iod@zozstargard.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Szpitala, w szczególności w związku z ochroną żywotnych interesów monitorowanych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
 5. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za obsługę i konserwacje systemu monitoringu:
  – Marek Komornicki, tel.: 533 367 013, e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl
 6. Monitorowane miejsca:
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy – monitoring obejmuje salę chorych, korytarz, izolatkę, garaż i wejście główne, drogę przed SOR, budynek I, wejście do budynku K, korytarz w budynku A. Czas zapisu wynosi około 13 dni.
 • Oddział Pediatryczny oraz odcinek dzieci młodszych 0-3 – monitoring obejmuje sale chorych nr 3, 4, 5, 6 oraz dwa wejścia do budynku przy magazynie odpadów. Zapis obejmuje dwa wejścia do magazynu odpadów. Czas zapisu wynosi około 7 dni.
 • Rejestracja w NiŚOZ – monitoring obejmuje pomieszczenie korytarza i rejestracji do poradni NiŚOZ, kasę parkingową i wjazd do szpitala od ulicy Wojska Polskiego 27. Czas zapisu wynosi około 5 dni.
 • Pracownia RTG – monitoring obejmuje korytarz przed pracownią RTG oraz pracownią TK. System nie posiada możliwości zapisu, służy bieżącej obserwacji opisanych lokalizacji.
 • Budynek A – klatki schodowe wraz z serwerownią – monitoring obejmuje klatki wejściowe A28 i A 27. Monitoring obejmuje wejście do serwerowni oraz serwerowni. System nie posiada możliwości zapisu, służy bieżącej obserwacji opisanych lokalizacji. Czas zapisu wynosi około 10 dni.
 • Budynek 2B  – monitoring obejmuje korytarze w budynku dla 5 pięter, wejście do Izby Planowanych Przyjęć, wejście do Kuchni, wejście do serwerowni oraz serwerownie, korytarz w budynku K. Czas zapisu wynosi około 3 dni.
 • Budynek N – monitoring obejmuje: pomieszczenie techniczne, podjazd do budynku oraz otoczenie budynku. Czas zapisu wynosi około 30 dni.
 • Szpital Rehabilitacyjny ul. Staszica 16 –  monitoring obejmuje teren zewnętrzny: wejście do budynku A i B, teren pomiędzy budynkiem B i D, teren pomiędzy budynkiem D i E, teren za budynkiem C wraz z agregatem prądotwórczym. Monitoring obejmuje korytarze wewnątrz budynków: Budynek A Parter, Piętro 1, 2, 3. Budynek C Parter, Piętro 1, 2, 3. Budynek E Parter. Czas zapisu wynosi około 30 dni.
 • Monitoring wykonany w projekcie “Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” Pracownie RTG i TK, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Monitoring obejmuje swym zakresem: W budynku A – wejście do wind dla parteru i piwnicy. Dla współpracujących z SOR pracowni TK, EPCV wraz z korytarzami. W budynku E – sale chorych, rejestrację, korytarze, pomieszczenie reanimacyjne, wejście i wyjście, izolatkę, wyjazd i wyjazd do garażu, garaż. Drogę dojazdu karetki od szlabanu do budynku SOR oraz wyjazdu karetki ze szpitala.  Dla pracowni TK, EPCV system nie posiada możliwości zapisu. Dla pozostałych lokalizacji czas zapisu wynosi około 15 dni.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Krzysztof Kowalczyk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie5