Postępowanie przetargowe nr 18/TP/U/2023 na usługę opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej, Dziennej i Ambulatoryjnej oraz Opieki Długoterminowej (ZOL) z wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SPWZOZ w Stargardzie” z uwzględnieniem lokalizacji lądowiska

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings