INFORMACJE O MONITORINGU

 

INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu

 

 

Treść poniższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 

  • Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital) przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard – zwany dalej
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dr Marlena Płonka, e-mail: iod@zozstargard.pl
  • Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie tego Szpitala, w szczególności w związku z ochroną żywotnych interesów monitorowanych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
  • Monitorowane miejsca: Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz teren bramy wjazdowej do Szpitala. Dodatkowo monitorowaniu podlega Odcinek dzieci młodszych 0-3 na Oddziale pediatrycznym (sala nr 3, 4, 6 i 6), przy czym dane pozyskiwane podczas monitorowania nie są utrwalane.
  • Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się w naruszeniem przepisów RODO.

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej