INFORMACJE O MONITORINGU

 

 

INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu

 

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital) przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard – zwany dalej Administratorem.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dr Marlena Płonka, e-mail: iod@zosstargard.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie tego Szpitala.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Treść powyższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej