INFORMACJA
dotycząca zasad przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania

monitoringu wizyjnego w SPWZOZ w Stargardzie

Treść poniższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard – zwany dalej Administratorem lub Szpitalem reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala Krzysztofa Kowalczyka.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patryk Tomczak, e-mail: iod@zozstargard.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Szpitala, w szczególności w związku z ochroną żywotnych interesów monitorowanych osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
 5. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za obsługę i konserwacje systemu monitoringu:
  Marek Komornicki, tel.: 533 367 013, e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl
 1. Monitorowane miejsca:
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy – monitoring obejmuje salę chorych, korytarz, izolatkę, garaż i wejście główne. Czas zapisu wynosi około 30 dni.
 • Oddział Pediatryczny oraz odcinek dzieci młodszych 0-3 – monitoring obejmuje sale chorych nr 3, 4, 5, 6 oraz dwa wejścia do budynku przy magazynie odpadów. Czas zapisu wynosi około 7 dni.
 • Rejestracja w NiŚOZ – monitoring obejmuje korytarz i pomieszczenie rejestracji do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, kasę do opłaty za parkowanie. Czas zapisu wynosi około 7 dni.
 • Pracownia RTG – monitoring obejmuje korytarz przed pracownią RTG oraz pracownią TK. System nie posiada możliwości zapisu, służy bieżącej obserwacji opisanych lokalizacji.
 • Budynek A – klatki schodowe wraz z serwerownią – monitoring obejmuje klatki wejściowe A28 i A 27. Monitoring obejmuje wejście do serwerowni oraz serwerowni. System nie posiada możliwości zapisu, służy bieżącej obserwacji opisanych lokalizacji.
 • Budynek 2B – korytarze – monitoring obejmuje korytarze dla pięciu pięter. Czas zapisu wynosi około 7 dni
 1. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy ta uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 

Krzysztof Kowalczyk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie