PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „ MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SOR W STARGARDZIE POPRZEZ ZAKUP TK ORAZ PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”

Dnia 23 listopada 2023r. podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
o udzielenie dotacji celowej ze środków Ministerstwa Zdrowia na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”.

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia realizowana będzie w latach 2024 – 2025. Obejmuje unowocześnienie oraz dostosowanie infrastruktury SOR do aktualnych standardów obsługi pacjentów szpitala.

Całkowita wartość inwestycji i przyznanej dotacji wynosi 13.170.569,00 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 6.603.735,00 zł, natomiast w 2025 roku na kwotę 6.566.834,00 zł.

Inwestycja doprowadzi do zwiększenia dostępu do nowoczesnego systemu leczenia ratunkowego poprzez:

  1. Modernizację pracowni tomografii komputerowej (TK) poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych oraz wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w nowy tomograf komputerowy, aparat USG 4D, aparat USG z 3 głowicami oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do bezkolizyjnej pracy pracowni.
  2. Modernizację pracowni endoskopowej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej w nowy sprzęt medyczny tj. endoskop (gastroskop wideo i kolonoskop wideo) oraz aparat do elektrochirurgii argonowej z osprzętem oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do bezkolizyjnej pracy pracowni.
  3. Modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych oraz wyposażenie SOR w nowy sprzęt medyczny tj. aparaty EKG (w tym aparaty EKG na wózku), respirator, respirator transportowy, defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny, stacja dokująca z 6 pompami strzykawkowymi, mobilny aparat RR na stojaku, RTG z ramieniem C, monitor funkcji życiowych mobilny na wózku, wózki reanimacyjne (w tym z wyposażeniem), wózki transportowo-obserwacyjne przezierne, wideolaryngoskop, laryngoskop światłowodowy, lampy zabiegowe, ssaki mobilne, stół chirurgiczny, stolik zabiegowy, łóżko do intensywnej opieki z wyposażeniem, łóżko bariatryczne, urządzenie do ogrzewania pacjenta, stoliki opatrunkowe oraz inne elementy wyposażenia niezbędne do bezkolizyjnej pracy SOR.

W ramach realizacji dotacji sfinansowane zostanie również opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac adaptacyjno-remontowych związanych z modernizacją SOR.

Realizacja projektu umożliwi pacjentom szpitala w Stargardzie zwiększenie dostępu do nowoczesnego systemu lecznictwa ratunkowego w komfortowych warunkach poprzez szybkie i całodobowe diagnozowanie urazów oraz podniesienie efektywności działań systemu ratownictwa medycznego.