Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie Pacjenta do Szpitala

W czasie pobytu w szpitalu pacjent objęty jest Kartą Praw Pacjenta oraz przepisami Regulaminu Organizacyjnego SP WZOZ. Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w przypadku kompleksu szpitalnego przy ul. Wojska Polskiego 27 w dwóch miejscach:

  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) mieszczącym się w budynku E, wejście E35;
  • Izbie Przyjęć do oddziału ginekologiczno – położniczego  mieszczącej się w budynku B, wejście B23.

W kompleksie szpitalnym przy ul. Staszica 16, w Izbie Przyjęć dla Oddziałów rehabilitacji, mieszczącej się w budynku C z wjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 

Każde z tych miejsc  jest dobrze oznakowane, usytuowana na parterze wymienionych obiektów Szpitali. W SOR i Izbach Przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel. Wszystkie osoby zatrudnione w tych komórkach organizacyjnych zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy. Zgłaszając się do szpitala należy posiadać:

  • Skierowanie do szpitala (BEZ SKIEROWANIA STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA),
  • Dowód tożsamości,
  • Wyniki badań diagnostycznych,
  • Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  • Dowód ubezpieczenia (weryfikacja w systemie eWUŚ)

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, prawach Pacjenta, czekających go czynnościach  i zabiegach, które zostały zlecone, możliwości kontaktu z bliskimi oraz posłudze duszpasterskiej. Do pielęgniarek kierować należy pytana, uwagi i prośby. Istnieje możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych pacjenta. Za przekazanie ich do depozytu Pacjent otrzymuje pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączane jest do historii choroby pacjenta.

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU ORAZ OSOBIE UPOWAŻNIONEJ  PRZEZ PACJENTA

1.Dokumentację medyczną udostępnia się:

1)     pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu,

2)     przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu,

3)     rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,

4)     opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym),

5)     osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia spełniającego wymogi określone w pkt. 10.

2. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

1)    do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu w SP WZOZ, pod nadzorem osoby zatrudnionej w komórce organizacyjnej Zakładu, uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika Działu Statystyki, Analiz i Usług Medycznych, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, pielęgniarki oddziałowej, innej pielęgniarki lub sekretarki medycznej. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;

2)    poprzez sporządzenie i wydanie kserokopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;

3)    poprzez wydanie oryginałów – za potwierdzeniem na piśmie i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

4. W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa ustny wniosek. Fakt wglądu w dokumentację osoba udostępniająca odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta, podając: datę, godzinę oraz dane (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości) dokonującego wglądu.

5. W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (wzór – Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury).

6. Udostępnienie oryginałów dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie pisemnego wniosku, za pokwitowaniem  odbioru                             i z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu oraz po złożeniu „Potwierdzenia odbioru oryginału/ów dokumentacji medycznej”  (wzór – Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury).

7. Pracownik wydający oryginał/y dokumentacji medycznej jest odpowiedzialny za pozostawienie jej/ich kopii lub pełnego odpisu.

8. Co trzy miesiące sprawdzana jest terminowość zwrotu oryginałów dokumentacji medycznej. W razie stwierdzenia braku zwrotu dokumentacji medycznej, wysyłane zostaje pismo przypominające.

9. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie pisemnej zgody Kierownika Działu Statystyki, Analiz Usług Medycznych SPZZOZ w Stargardzie lub osoby wyznaczonej do jego zastępowania.

10. W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu, oryginału) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” (wzór – Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury).

11. Formularze „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” oraz „Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej ” można pobrać:

1)    w Dziale Statystyki, Analiz i Usług Medycznych,

2)    na oddziałach szpitalnych, w sekretariatach medycznych, rejestracjach poradni specjalistycznych,

3)    w zakładach i pracowniach diagnostycznych,

4)    w kancelarii SPWZOZ,

5)    pobrać ze strony internetowej.

12. Wnioski (i upoważnienia) można:

1)    składać w kancelarii SP WZOZ, rejestracjach poradni specjalistycznych w dniach i godzinach ich pracy,

2)     przesłać pocztą.

13. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku do SP WZOZ w Stargardzie.

14. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

15. Wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji medycznej odbywa się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz dokumentu tożsamości.

16. Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownicy Działu Statystyki, Analiz i Usług Medycznych, lekarze prowadzący/lekarze dyżurni. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w SP WZOZ.

17. Po wydaniu kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej kompletnie wypełniony „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

18. Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 7.30 – 15.00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w Dziale Statystyki, Analiz i Usług Medycznych,
za wyjątkiem dokumentacji z poradni:

– Chirurgii Ogólnej – w godzinach od 07.30 – 14.00, w rejestracji poradni (Budynek J, przy ul. Wojska Polskiego 27),

– Neurologicznej Dziecięcej, Rehabilitacyjnej, Dermatologicznej, Gruźlicy  i Chorób Płuc, w rejestracji poradni (Budynek A, przy ul. Staszica 16).

19. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.