OCHRONA DANYCH

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować, że w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@zozstargard.pl

 

 

Szanowni Pacjenci,

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, chcielibyśmy poinformować, że Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany w dalszej części Szpitalem,  jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

  1. Nasza siedziba znajduje się w Stargardzie (73-110) na ul. Wojska Polskiego 27.
  2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się w szpitalu Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka, która dostępna jest pod adresem: m.plonka@zozstargard.pl
  3. Państwa dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych opisane w art. 9 RODO, przetwarzane są przez Szpital w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i d) RODO. Państwa dane są nam niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz ochrony Państwa żywotnych interesów związanych ze zdrowiem.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT, podmioty współpracujące ze Szpitalem w zakresie świadczenia usług medycznych oraz świadczące na rzecz Szpitala usługi niezbędne do zapewnienia świadczeń zdrowotnych, świadczące usługi pocztowe oraz osoby upoważnione przez Państwo do dostępu w dokumentację medyczną.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile taka zgoda została przez Państwo udzielona.
  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z ich wpisaniem do dokumentacji medycznej; jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania jest uniemożliwienie Szpitalowi prowadzenia dokumentacji medycznej.
  8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku.
  9. Pańskie dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu.