OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

–  Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

 

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zmianami).

 

Dokumenty, określone w § 12 powyższego rozporządzenia, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ ul. Wojska Polskiego 27
w Stargardzie.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandytatur – do 14 dni po zakończonym terminie składania ofert w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ, ul. Wojska Polskiego 27.